Bijdrage ChristenUnie debat over hoofdlijnenakkoord Smallingerland

Centrum banner
Pieter portret wit
Door Pieter van der Zwan op 14 juni 2018 11:17

Bijdrage ChristenUnie debat over hoofdlijnenakkoord Smallingerland

In deze blog leest u de bijdrage die fractievoorzitter Pieter van der Zwan namens de ChristenUnie gaf op 12 juni jl. tijdens het debat over het hoofdlijnenakkoord in Smallingerland.

Voorzitter,

Wij willen de coalitie allereerst feliciteren met het door hen bereikte akkoord. Een trendbreuk met het verleden moet het worden. Maar of dat nodig is, daar zijn wij niet van overtuigd. Het motto ‘duidelijk doen met elkaar’ levert bij ons eerder veel vraagtekens op. Het is in onze optiek abstract en tamelijk vaag, nergens wordt beschreven wat de ambities zijn, hoe deze worden waargemaakt en tegen welke kosten. Terwijl het juist de ELP was die bij het aantreden van het vorige college vond dat het programma te weinig smart was en van te weinig visie en daadkracht getuigde. Maar, er komt nog een uitvoeringsprogramma. Wanneer mogen we die verwachten en gaat deze wél duidelijkheid bieden?

Vandaag ontvingen wij via de griffie een brief van een inwoner. Terecht merkte hij op dat de openheid, transparantie en het betrekken van inwoners bij de totstandkoming van dit akkoord achterwege is gebleven. Geen woorden, maar daden. Ofwel: “sizze is neat, dwaan is in ding”. Wel stelt u alvast een vijfde wethouder aan. Terwijl in Heerenveen een ambitieus college aan de slag gaat met 1 wethouder minder, wordt deze periode een half miljoen euro extra uitgetrokken voor deze extra bestuurder. En wat gaat dit de inwoners van Smallingerland precies opbrengen? Wij vinden dit een onverantwoorde uitgave van gemeenschapsgeld.

Deze coalitie vindt dat een aantal zaken geheel over moeten worden gedaan, zoals bijvoorbeeld het dossier ‘zwembad’ en ook de uitbreiding van woonwagenstandplaatsen. Wij willen het college meegeven dat continuïteit en voortvarendheid hiermee op gespannen voet staan. Het lijkt ook of deze coalitie nu al met dit spanningsveld worstelt: je kunt soms te voortvarend zijn en aan zorgvuldigheid inboeten zoals bij de invoering van de koopzondag. En andersom geldt ook dat de voortvarendheid in het gedrang komt wanneer procedure na procedure over gedaan wordt. Wij wensen het nieuwe college toe dat zij daarin een goede balans zullen gaan vinden.

Het sociale beleid wordt voortgezet. Met deze uitspraak zijn we blij, dat past ook bij onze sociale gemeente. Te meer omdat ons hart uitgaat naar onze jeugd, inwoners die hulp nodig hebben of op zoek zijn naar werk. Toch wordt er vervolgens gesproken over een taakstellende begroting. Dan houd ik mijn hart eerlijk gezegd vast. Betekent dit dat er bezuinigd gaat worden op het sociaal domein? Belangrijk is dat de transformatie doorgezet wordt en dat er vaart blijft in dit proces. Dit alles om zorg beter, slimmer en dichterbij de mensen te organiseren.

En wat betreft de vluchtelingen zijn we er ook nog niet gerust op: dit jaar wordt de regeling in stand gehouden. Maar wat gebeurt er daarna? De coalitie lijkt hierin zwaar verdeeld te zijn, hopelijk zal het niet ten koste van deze kwetsbare groep uitpakken.

Wij willen onze bijdrage constructief eindigen. Na 16 jaar neemt de ChristenUnie afscheid van deelname aan het college in Smallingerland, maar nog steeds ruim vertegenwoordigd in de raad. Een andere tijd breekt aan voor Smallingerland, maar ook voor de fractie van de ChristenUnie. Wij zullen oppositie gaan voeren, constructief en kritisch.

Tegelijkertijd zullen wij op zoek gaan naar invloed, waarbij de vraag ‘Hoe kunnen wij de komende vier jaar onze idealen blijven waarmaken?’ centraal staat. Daar komt een nieuwe verantwoordelijkheid bij, namelijk de rol van de kritische counterbalans van dit college. Die handschoen pakken wij graag op. Daarbij willen we dit college ook houden aan de eigen uitspraken: een bestuur met oog voor de belangen iedere inwoner van Smallingerland, ook voor hen die op een christelijke partij hebben gestemd. Echter, vooralsnog zien wij daar nog niets van terug. Kerken worden in het akkoord niet genoemd, en ook de aandacht voor identiteit gebonden zorg kunnen wij niet terugvinden.

U mag zoals gezegd van ons verwachten dat wij met u onze idealen blijven nastreven. Een eerste mooie stap is gezet met de motie over de verkabeling van hoogspanningslijnen. Laat dat het voorbeeld zijn voor hoe het samen kan. Kunnen wij de raad aan onze zijde vinden in het bestrijden van eenzaamheid, voorstellen voor ‘waardig ouder worden’, steun voor mantelzorgers, of het investeren in relaties en gezinnen? We zullen het gaan zien.

Wij wensen het nieuwe college Gods onmisbare zegen toe bij deze verantwoordelijkheid en uitvoering van hun taken.

Dankuwel.

 

 

Deel dit bericht

Labels: